O INŠTITUTU ZA ŠTUDIJE PREKARIATA:

Inštitut za študije prekariata je nevladna organizacija, ki se ukvarja s proučevanjem vzrokov in posledic razvoja prekariata. Sodeluje z raziskovalci, analitiki in novinarji, ki se posvečajo slabšanju pogojev, v katerih delajo zaposleni. Osrednje orodje, ki ga je Inštitut za študije prekairata razvil, je Standard za družbeno odgovorno vodenje podjetij in neprekarno delo (IZSP.ND-2018:2022), s katerim se podjetja in organizacije aktivno vključujejo v razvoj družbeno odgovornega in trajnostnega razvoja. (na uvodno stran)


Dejavnosti inštituta:

Inštitut opravlja dejavnosti, ki so vezane na strokovno delo in raziskovanje, hkrati pa tudi na založništvo. Skladno z njegovim poslanstvom so osnovna naslednja področja dela:

Certificiranje:

 • Certifikat (IZSP-CND) Inštitut za študije prekariata podeljuje v skladu s Standardom za družbeno odgovorno vodenje podjetij in neprekarno zaposlovanje (IZSP.ND-2018:2022). Standard jasno postavlja postopek pridobivanja certifikata, kriterije in organizacijske okvire. Podjetja in organizacije, ki omenjeni certifikat pridobijo, z njim dokazujejo, da pri zaposlovanju in odnosu do zaposlenih sledijo sodobnim smernicam, ki jih postavljajo ključne mednarodne organizacije.

Znanstveno raziskovanje:

 • Inštitut je organiziral dva znanstvena simpozija, na katerih so se zbrali predstavniki vseh slovenskih javnih univerz in s tem okrepili povezovanje strokovnih pogledov na prekarno zaposlovanje. V letu 2018 smo v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani organizirali poglobljeno strokovno diskusijo, v kateri je sodelovalo 20 raziskovalcev. Ob okrogli mizi, na kateri sta ob sodelavcih in direktorju Inštituta za študije prekariata sodelovala tudi ministrica za delo in minister za gospodarstvo, je bil predstavljen skupni zbornik.

Svetovanje:

 • Člani in strokovni sodelavci Inštituta za študije prekariata podjetjem in organizacijam nudimo pomoč in strokovno svetovanje s področja odgovornega odnosa do zaposlenih v korporativnem, v delovnopravnem, normativnem, v socialnem smislu in v zdravstvenem smislu. 

Založništvo:

 • Založništvo je ena temeljnih dejavnosti Inštituta za študije prekariata. V letu dni smo objavili tri zbornike, naši predstavniki pa so sodelovali tudi pri objavi strokovnih del, ki so jih pripravljali člani akademske sfere. Posvetili smo se predvsem vprašanju, kako prekarnost razumejo nosilci javnih funkcij in ljudje, ki vodijo javno mnenje. 

Organizacija strokovnih srečanj:

 • O srečanjih, ki jih je organiziral Inštitut za študije prekariata v preteklih treh letih lahko več preberete na tej povezavi. V diskurz smo vključili predstavnike različnih inštitucij.

Sodelavci inštituta:

Sodelavci inštituta se ukvarjamo s proučevanjem prekarnega dela z vseh ključnih zornih kotov. Združujemo znanja in izkušnje, ki so potrebne za delo na danem področju. Med vodilnimi kolegi smo:

Črt Poglajen, uni. dipl. pol.

 • diplomirani univerzitetni politolog,
 • direktor Inštituta za študije prekariata (IZSP),
 • urednik spletnega portala Skozi oči prekariata,
 • avtor strokovnih in poljudnih člankov, urednik več zbornikov,
 • sodeloval pri oblikovanju predloga koalicijskih ukrepov za odpravo prekarnega dela,

mag. Borut Brezovar

 • magister znanosti delovnega in socialnega prava,
 • sedemnajst let izkušenj v gospodarstvu na vodilnih delovnih mestih,
 • devetnajst let predstojnik inšpekcije dela,
 • avtor številnih  pisnih del s področja delovnega prava,
 • sodeloval pri pripravi veljavnih predpisov s področja dela v RS,
 • priznan predavatelj doma in v tujini.

mag. Andrej Poglajen

 • magister ekonomskih znanosti iz poslovanja in organizacije,
 • petintrideset let v poslovodenju gospodarskih družb,
 • član Gibanja za družbeno odgovorno vodenje in t.i. Motovunske skupine,
 • ustanovni član fundacije UPI,
 • priznan vodja izobraževanj z izkušnjami v uvajanju projektnega vodenja (Metalkinega "3M modela", vspodbuditve VSŠP v Gea College Hrvaška, izobraževalnega centra OZS in svetovalnega centra OZS ter principov vodenja znotraj Pakta stabilnosti za jugo-vzhodno Evropo).

mag. Franc Jamšek

 • magister ekonomskih znanosti,
 • štiriintrideset let vodenja v gospodarstvu in upravi,
 • sedemindvajset let ocenjevalec poslovne odličnosti po modelu EFQM in modelu "Investors in people",
 • od leta 1990 svetovalec na področju HRM in razvoja podjetnikov v LUR,
 • soustanovitelj in dolgoletni direktor svetovalne družbe Profil d.o.o.,
 • imetnik nagrade GZS.

mag. Katja Zrim

 • magistra družboslovne informatike,
 • raziskovalka na Centru za družboslovno informatiko Fakultete za družbene vede, Univerze v Ljubljani,
 • sodelavka pri razvoju orodja za spletno anketiranje 1KA,
 • metodološka svetovalka uporabnikom orodja 1KA,          
 • spletna raziskovalka z izkušnjami v obdelavi podatkov in testiranjem uporabnosti.