S kom govorimo?

Člani Inštituta za študije prekariata smo pri oblikovanju projektov v stiku z vsemi tremi partnerji ekonomsko socialnega sveta. Pomembno je, da se rešitve oblikujejo na način, ki ga sprejmejo vsi ključni deležniki. Zato smo pozornost namenili podjetjem, ki gradijo na vrednotah družbene odgovornosti. Ravno ta podjetja namreč vplivajo na gospodarsko klimo in tudi na odnose, ki veljajo med predstavniki delojemalcev, delodajalcev in države. Skupaj s predstavniki resornih ministrstev in konfederacije sindikatov njihove predstavnike vključujemo v širši družbeni diskurz. Pri  oblikovanju Standarda za družbeno odgovorno vodenje podjetij in neprekarno delo smo se odločili, da bomo podjetja vključili kot aktivne deležnike v naporih za odpravo prekarnosti.

(na uvodno stran)